Privacy Policy

מדיניות הפרטיות של קבוצת סיונוב שיווק נדל"ן בע"מ ח.פ 515827137

("החברה")

בעצם השימוש באתר, הנך נותן את הסכמתך למדיניות הפרטיות המפורטת להלן (״מדיניות הפרטיות״), המהווה הסכם מחייב בין החברה לבינך. אם אינך מסכים למדיניות זו, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

1. מדיניות פרטיות זו

מדיניות פרטיות זו חלה על שימוש באתר האינטרנט של החברה homemarket.co.il ("האתר"). האמור במדיניות פרטיות זו בא להוסיף על תנאי השימוש באתר ולא לגרוע מהם. מודגש בזאת כי בעצם השימוש באתר החברה, אתה מסכים לכל ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זאת, ונותן את הסכמתך הבלתי מסויגת, על אף כי לא חלה עליך החובה על פי דין לעשות כן, שמידע אודותייך ייאסף על ידי החברה וישמר במאגרי מידע וכן יועבר לצדדים שלישיים בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

2. פעילות על פי דין

החברה פועלת בהתאם להוראות כל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות מכוחו. ידוע לך כי ייתכן והחברה תיאלץ להעביר מידע אודותיך לרשויות המדינה ו/או לצדדים שלישיים הקשורים במתן השירות ואתה נותן את הסכמתך המלאה לכך ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם כך.

3. המידע שנאסף

על מנת שהחברה תוכל לתפעל את האתר באופן אפקטיבי, היא אוספת מידע אודותיך ועל השימוש שלך בשירותיה כגון יומני גלישה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה אוספת עליך את המידע הבא:

המידע שאתה מעביר להחברה

 1. מבלי שחלה עליך החובה לעשות כן, אתה בוחר להעביר להחברה שם מלא, טלפון וכתובת דוא"ל. במידה ואתה מעביר מידע של צד שלישי, הנך מצהיר בזאת כי קיבלת היתר לכך מן הצד השלישי לכך והנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שיכול ויגרמו לה כתוצאה מאי קבלת היתר כאמור.
 2. כמו כן, החברה אוספת את המידע שנוצר או נאסף באופן אוטומטי כאשר אתה משתמש באתר – כגון יומני גלישה, המכשירים באמצעותם התחברת, מיקום גיאוגרפי, וכדומה.
 3. וגם, החברה אוספת מידע שנאסף על קובצי Cookie – החברה משתמשת ועשויה לאפשר לאחרים להשתמש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות (לדוגמה, משואות אינטרנט, פיקסלים,  GoogleAds, Google Analytics , פייסבוק פיקסל, וערכות SDK) כדי לזהות אותך ו/או את המכשירים שלך ולהתאים עבורך את הגלישה באתר. קבצי Cookies ("עוגיות") הינם קבצים זעירים המורדים למחשבו האישי של הגולש, על מנת לשפר את חוות הגלישה. המשתמש רשאי לבחור באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הינו משתמש לסרב לקבל ולשמור קבצים אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ואף יחסוך את הצורך להזין פרטים אישיים פעמים נוספות בעתיד.

 

4. אופן שימוש במידע

הסיבה העיקרית שהחברה משתמשת במידע שלך היא כדי לספק ולשפר את השירותים שלה, וכן לעדכן אותך בעדכוני החברה. להלן פירוט של חלק מהסיבות לאיסוף המידע, והשימושים שהחברה עשויה לעשות במידע שלך.

 • כדי לספר את שירותי החברה
 • ליצור איתך קשר בנוגע לשירותי החברה.
 • להעניק לך שירות לקוחות ולהגיב לבקשות שלך.
 • לעדכן אותך בשירותים ו/או בנכסים.
 • לשלוח לך דברי פרסומת כהגדרת המונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, ככל שלא ביקשת כי החברה תסיר אותך מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.
 • התאמת הגלישה באתר עבורך.4.2 כדי לשפר את האתר וחווית השימוש בו
 • סיקור הפעילות שלך באתר להבין כיצד ניתן לשפר אותו.
 • סיקור אינטראקציות עם צוותי שירות לקוחות כדי לשפר את איכות השירות.
 • שידרוג האתר והתאמתו למשתמש.4.3 כדי למנוע, לזהות ולהילחם בהונאות ובפעילויות בלתי חוקיות או בלתי מורשות אחרות
 • למצוא ולטפל בהפרות של תנאי השימוש ופעילויות חשודות באתר.
 • להתקין אמצעים נגד הפרות של תנאי השימוש.
 • לשמור נתונים הקשורים להפרות של תנאי השימוש כדי לטפל בהפרות ולמנוע הישנות.
 • לאכוף או לממש את זכויות החברה.4.4 כדי להבטיח ציות לחוק
 • ציות לדרישות גורמים מוסמכים.
 • סיוע לאכיפת הדין.

5. שיתוף המידע

החברה משתפת מידע שלך עם ספקי שירות ושותפים המסייעים לה בהפעלת עסקיה, עם חברות אחרות הקשורות אליה בקשר מסחרי מסוים, ומסיבות מפורטות כמפורט להלן, ובמקרים מסוימים, עם רשויות המדינה. החברה לא תמכור ולא תעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים ללא הסכמתך, אלא כאמור בסעיף זה להלן.

 1. עם ספקי השירות והשותפים
 • החברה משתמשת בספקים כדי לעזור לה להפעיל ולשווק את פעילותה ולהפיץ את שירותיה ולשפר את השירותים שלה. ספקים כאמור מעניקים לחברה שירותים כגון אירוח ותחזוקת נתונים, ניתוח, טיפול בלקוחות, שיווק, פרסום, עיבוד תשלומים, משלוח מוצרים ופעולות אבטחה.2. עבור עסקאות תאגידיות
 • החברה עשויה להעביר את המידע שלך אם היא מעורבת, בין אם באופן מלא או חלקי, במיזוג, מכירה, רכישה, פיצול, ארגון מחדש, ארגון מחדש, פירוק, פשיטת רגל או שינוי אחר של בעלות או שליטה.3. עם רשויות אכיפת החוק / כאשר נדרש על פי חוק
 • החברה עשויה לחשוף את המידע שלך במידת הצורך הסביר: (i) כדי לציית להליך משפטי, כגון צו בית משפט, הזמנה לדין או צו חיפוש, חקירה ממשלתית/אכיפת חוק או דרישות משפטיות אחרות; (ii) לסייע במניעה או בגילוי של פשע (בכפוף לדין); או (iii) כדי להגן על ביטחונו של כל אדם.4. כדי לאכוף זכויות משפטיות
 • החברה עשויה גם לשתף מידע: (i) אם השיתוף יפחית את החבות שלה אל מול טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מסוימות; (ii) כדי להגן על זכויותיה, השותפים העסקיים או בעלי עניין אחרים; (iii) לאכוף את ההסכמים שלה; וכן (iv) לחקור, למנוע או לנקוט פעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד להונאה או עוולה אחרת.6. סמכויות נוספות6.1 החברה תהא רשאית לשמור את כל סוגי המידע הנוגעים לשימוש באתר על ידך, מכל סוג שהוא, לרבות הפרטים שמסרת במסגרת השארת פרטים ליצירת קשר ו/או רישומי "לוג" הנוגעים לנתונים אודותיך (כדוגמת כתובת IP, זמן שהייה באתר, דפים בהם התעניינת וכד') ולעשות בהם שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בשירותי אנליזה של צדדים שלישיים לצורך ניתוח המידע והנך נותן הסכמתך המפורשת לכך.6.2 ככל ובאתר יפורסמו פרסומות כלשהן שלא מטעם החברה ישירות, מובהר כי הפרסומות הינן באחריות צדדים שלישיים, אשר לחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע אליהן, לרבות בכל הנוגע לאיסוף המידע על ידי המפרסמים האמורים ויוחלו על המשתמש הוראות תנאי השימוש של המפרסמים, לרבות בכל הנוגע למידע הנאסף ולהוראות הגנת הפרטיות ואתה תוכל וכל לפעול למול הצדדים השלישיים ככל ותמצא לנכון ואתה מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לצדדים שלישיים אלו כנגד החברה.

7. שמירה על המידע

7.1 מבלי לגרוע מן האמור בתנאי השימוש באתר החברה, החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע הנמסר לה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או שימוש אסור של צדדים שלישיים בפרטים הנמצאים באתר ו/או במאגרי המידע של האתר.

7.2 לפיכך מובהר כי במידה ולמרות אמצעי האבטחה, ייחשפו פרטי המשתמש, עקב חדירות בלתי מורשות, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה מגילוי ו/או שימוש במידע הנמסר ע"י המשתמש.

8. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן או לשנות מדיניות זו בכל עת. הודעה על כל שינוי מהותי תפורסם בדף זה עם תאריך כניסה לתוקף מעודכן ואתה אחראי לבדוק באופן קבוע דף זה עבור כל שינוי. המשך הגישה או השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך המתמשכת לכל שינוי, וכתוצאה מכך, תהיה מחויב מבחינה משפטית לתנאים המעודכנים. אם אינך מסכים לשינוי בתנאים, עליך להפסיק להשתמש באתר באופן מיידי.

9. יצירת קשר ובירורים – באפשרות המשתמש לפנות להחברה בעניין מדיניות פרטיות זו ו/או בכל עניין במשלוח הודעת דוא"ל לכתובת info@hmarket.co

כולם בפנים!

נשמח לסייע בכל רכישה או מכירה של נכס, לעדכן על כל הפרויקטים החדשים ולהציע את השקעות הנדל"ן המניבות והמשתלמות.

hm-symbol.png thanks.png

הפרטים הועברו בהצלחה,
נהיה בקשר!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  דילוג לתוכן